Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínkami“) se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností
 
RAYCOMAT a.s., Zahradní 994, 594 01 Velké Meziříčí
 IČ: 27736687 DIČ: CZ27736687,
zapsanou u obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4969
                                                                                                                                                                         
(dále jen „Prodávající“) a druhými stranami (dále jen „Kupující“). Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží Prodávajícího, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

Případné odlišné podmínky odběratele jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu.
 
2. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě písemné nebo e-mailové objednávky Kupujícího. Objednávka Kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 • obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání Kupujícího
 • jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH)
 • druh zboží (objednací číslo)
 • požadované množství
 • místo a termín dodání
 • způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží
 • cenu za jednotku bez DPH, množství, celkovou cenu, výši DPH, případně slevu/přirážku
 • jméno a podpis osoby oprávněné za odběratele k uzavření KS

 

Na základě obdržené objednávky Kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, Prodávající Kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž Kupujícímu potvrdí požadavky objednávky. Kupní smlouva mezi oběma stranami, a to v té podobě, jak je uvedeno v pozdějším potvrzení objednávky, je pak uzavřena okamžikem kdy potvrzení objednávky obdrží Kupující.
 
Před uzavřením první kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci jejich obchodních vztahů musí kupující prodávajícímu předložit doklad o oprávnění ke své podnikatelské činnosti (platný výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo koncesní listinu).

Odběratel se zavazuje předmět či službu plnění převzít a v  dohodnutých termínech řádně zaplatit.

3. Ceny


Kupní cena je stanovena dle ceníku Prodávajícího, platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, např. v nabídce. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou na úpravě ceny.  Pokud je cena zásilky nižší než 3 000 Kč – bez DPH, započítáváme k zásilce i manipulační poplatek cca 150 Kč – bez DPH.

4. Termín plnění


Dnem dodání zboží je den jeho předání Kupujícímu, popř. den jeho předání k přepravě, zajišťuje-li si přepravu Kupující sám. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s Kupujícím.

Pokud Kupující nepřevezme objednané zboží ve sjednaném termínu a na sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že Prodávající může po Kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů ve výši 100%  z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.
 
Není-li Prodávající schopen dodat zboží řádně v termínu, je povinen o tom bezodkladně informovat Kupujícího. Současně je povinen informovat Kupujícího o důvodu prodlení, popř. jeho předpokládané délce. Prodlení Prodávajícího s dodáním zboží o více než 1 týden od sjednaného termínu, se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena ostatní práva Kupujícího.

5. Expedice


Pokud není smluvně domluven způsob balení, je zboží odesláno ve standardním balení výrobce. Součástí dodávky je příslušná dokumentace ke zboží: dodací list ve dvou (2) vyhotoveních a další dokumenty vyplývající ze zákona, popř. další dokumenty dohodnuté v Kupní smlouvě nebo v Potvrzení objednávky. Na jeden stejnopis  dodacího listu je Kupující povinen potvrdit převzetí zboží a takto potvrzený dodací list předat Prodávajícímu přímo nebo poštou nebo jiným dohodnutým způsobem.

6. Záruka za jakost


Prodávající tímto poskytuje záruku za jakost, tedy, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé k použití k obvyklému účelu a bude mít dohodnuté vlastnosti. Záruční doba je 24 měsíců ode dne, kdy bylo zboží dodáno Kupujícímu. Odpovědnost Prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, pokud vady byly způsobeny:

 • neodbornou instalací, úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a praxi v oboru
 • vnějšími událostmi jako je např. teplotní, chemické či mechanické poškození, došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího
 • nevhodným skladováním, manipulaci Kupujícím

7.  Vadné a pozdní plnění

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po jeho převzetí, při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Při dodání zboží Kupujícímu, prostřednictvím dopravce, je povinen Kupující uplatnit nároky z vad množství a druhu prodávaného zboží, do 3 pracovních dnů od předání zboží dopravcem a to písemně, s popisem vady. Prodávající Kupujícímu zjištěnou a jim uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za zboží vadné. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, nebo dodat náhradní zboží, Prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu Prodávající Kupujícího  písemně vyrozumí.

Strany se dohodli, že vznikne-li jedné straně odpovědnost za škodu, tato strana odpovídá straně druhé pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk.


8. Platební podmínky

Při prvním odběru platba předem, na dobírku nebo v hotovosti při převzetí zboží. Pokud není sjednána platba v hotovosti nebo dobírkou, je Kupující povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře.
 
Prodávající vystaví fakturu v den expedice  - nejpozději do 10 dnů (dle zákona), a společně s dodacím listem zašle na fakturační adresu, popř. na adresu písemně uvedenou na příslušné objednávce.
 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se Kupující uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5% denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky. Povinnost Kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží (pokud to je možné), odstoupením od smlouvy není dotčena.  Za termín úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

9. Odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od uzavřené smlouvy či závazné objednávky ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši 10 % sjednané ceny. Pokud již došlo k odeslání zboží, má Prodávající právo požadovat smluvní pokutu dle článku 4 těchto Podmínek.

Odstoupení od smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné třetím dnem po dni, kdy bylo druhé straně písemné odstoupení od smlouvy doručeno.

10. Jiná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování.  Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících právních předpisů.
 
Podmínky nabyly účinnost dne 1.ledna 2020


Milan Obršlík – člen představenstva
                      

Nabízíme a kompletujeme
kabelové soubory značky RAYCHEM
Kontakt
RAYCOMAT a.s.
Zahradní 994
Velké Meziříčí 594 01
Tel.: +420 566 521 983
Zobrazit na mapě
Nahoru