Reklamační řád

společnosti  RAYCOMAT, a.s.

1. Tento reklamační řád upravuje vztahy vzniklé z odpovědnosti za vady mezi prodávajícím a kupujícím a uvádí postup při řešení reklamací na vady a jakost zboží dodávané společností Raycomat, a.s.(dále jen prodávající). Postupy, které nejsou výslovně upraveny tímto Reklamačním řádem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení jež určuje kupní smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem stanoveným v kupní smlouvě. Neurčuje-li kupní smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je prodávající povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží, aby nedošlo při jeho manipulaci a přepravě k poškození.

3. Prodávající odpovídá za jakost zboží a za to, že zboží bude mít po stanovenou dobu od dodání smluvenou jakost nebo že si zachová jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak) od data expedice. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku nevhodného použití, nesprávného nebo neodborného zpracování, manipulace nebo nevhodného skladování zboží.

4. Kupující je povinen při fyzickém převzetí zboží včetně obalů prohlédnout a zjistit, zda se nevyskytují vady na první pohled patrné a zda je dodávka kompletní a tyto vady bezodkladně u prodávajícího uplatnit. Pro přechod nebezpečí škody na zboží platí ustanovení § 2082 občanského zákoníku.

5. Při zjištění kvalitativní skryté vady na zboží je kupující povinen do 12 měsíců (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak) ode dne převzetí zboží, nejdéle však do 24 měsíců od data expedice sdělit toto prodávajícímu s návrhem na postup dle § 2106 nebo § 2107 občanského zákoníku. Při zjištění zjevné nebo kvantitavní vady zboží musí být tato uplatněna do dvou týdnů ode dne dodání zboží kupujícímu. Neuplatnění těchto vad ve stanovené lhůtě má za následek zánik práva z odpovědnosti za vady.

6. Reklamace musí být podána písemně a musí obsahovat tyto náležitosti : - přesný název reklamovaného zboží - reklamované množství - specifikace vady - způsob balení a identifikaci nosičů materiálů - etiketu z obalu reklamovaného zboží - číslo faktury nebo dodacího listu - datum, kdy byla vada zjištěna - uvedení důkazů, kterými vadu prokazuje (vzorky, fotografie apod.) - spojení na kontaktní osobu oprávněnou k projednání reklamace

7. Reklamované zboží, u nichž byly zjištěny vady, je povinen kupující až do vyřízení reklamace uložit odděleně a nesmí být s ním nakládáno způsobem, který by znemožnil přezkoumání reklamovaných vad. Při zjištění vady během používání výrobku je kupující povinen zboží uložit odděleně ihned po první objevené vadě a dále neprovozovat až do vyřízení reklamace. Nedodržení výše uvedeného postupu má za následek zánik práva z odpovědnosti za vady.

8. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne obdržení písemného sdělení o vadách, mimo reklamace vyžadující další šetření, kdy na základě dostupných informací není možné rozhodnout o reklamaci a je navrženo osobní jednání s kupujícím a předložení dalších důkazů. V případě vyzvání prodávajícího k navrácení reklamovaného zboží je kupující povinen vrátit to zboží v původním obalu s originálními expedičními (identifikačními) štítky zpět prodávajícímu, nejdéle však do 1 měsíce ode dne obdržení vyzvání. V takovém případě je prodávající povinen reklamaci uzavřít do 1 měsíce ode dne obdržení vadného zboží. Nedodrží-li kupující lhůty výše uvedené, zaniká právo z odpovědnosti za vady. Nedodrží-li prodávající lhůty výše uvedené, považuje se reklamace za oprávněnou včetně návrhu kupujícího na postup dle § 2106 nebo 2107 občanského zákoníku. Náklady na vrácení, případně likvidaci vadného zboží nese prodávající pouze v případě, prokáže-li se oprávněnost reklamace.

9. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.3.2017. Změny Reklamačního řádu lze provést písemnou dohodou prodávajícího a kupujícího nebo písemným dodatkem ke Kupní smlouvě.

Ve Velkém Meziříčí dne 1. března 2017
Milan Obršlík – člen představenstva

Nabízíme a kompletujeme
kabelové soubory značky RAYCHEM
Kontakt
RAYCOMAT a.s.
Zahradní 994
Velké Meziříčí 594 01
Tel.: +420 566 521 983
Zobrazit na mapě
Nahoru